Infostrada Kujaw i Pomorza

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowany jest w dwóch podstawowych obszarach e-Administracji i Informacji Przestrzennej. Wartość projektu wynosi 42 564 999,98 zł. Cały projekt realizowany jest w ramach porozumienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 160 samorządów lokalnych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem regionu. Stworzona została w ten sposób struktura będąca podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim. Budowa społeczeństwa informacyjnego związana jest z rozwojem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Podstawę rozwoju w tym przypadku stanowi konieczność dostępu do informacji. Ciągle rosnące potrzeby społeczeństwa implikują konieczność szerokiego stosowania nowoczesnych rozwiązań informacyjnych m.in. przez jednostki administracji publicznej.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której będą świadczone usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.
Głównym rezultatem projektu jest ilość jednostek korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych. Projekt zakłada 100 takich jednostek.
Rozbudowana zostanie regionalna i lokalna infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowane zostaną, a następnie wdrożone standardy pracy nowoczesnego urzędu, oparte o platformę elektroniczną, na której świadczone będą usługi.
Nastąpi wsparcie trwałego i zrównoważonego rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego, uzyskiwanego przez szerokie udostępnianie oraz właściwe stosowanie informacji o obiektach, procesach i zjawiskach istniejących, projektowanych lub prognozowanych w ich przestrzennym odniesieniu do tego regionu.
W ramach Projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych usług. Portal jako narzędzie posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych zdalnie. Integralną częścią platformy będą systemy generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw/procesów wewnątrz urzędów. Powstanie nowoczesna administracja i nastąpi podniesienie jakości usług publicznych. Spowoduje to usprawnienie obsługi obywateli i zwiększenie efektywności pracy urzędów co przyczyni się do oszczędności czasu. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznej skrzynki podawczej doprowadzi do wyeliminowania dokumentu papierowego. Da to znaczne oszczędności bezpośrednie (koszty druku) jak i pośrednie (powierzchnia biurowa i archiwum).

źródło tekstu: kujawsko-pomorskie.pl